Algemene voorwaarden.

Webplaats B.V. bouwt software voor uitzendbureaus, hierin kunt u denken aan uitzendbureaus websites, matchtools, online urensystemen, vacaturesites. Webplaats B.V. staat ingeschreven bij de KvK te Groningen onder nummer 61271667. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten en websites die door Webplaats B.V., haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen worden aangeboden. Webplaats behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u op: https://www.webplaats.nl.

Bij vragen over ons Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen via info@webplaats.nl of schrijven naar Webplaats B.V., Kieler Bocht 15B, 9723JA te Groningen.

—————————————————————————————————————————
Kredietrapportaanvragen.nl onderdeel van Webplaats heeft als enige zijn eigen algemene voorwaarden op hun website staan. Zie: www.kredietrapportaanvragen.nl
—————————————————————————————————————————

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor Webplaats tussen Webplaats en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Webplaats en u overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Het niet naleven van deze algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van uw account.


Account voorwaarden

 1. U dient een persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.
 2. U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeldproces.
 3. Uw logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld.
 4. U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord, Webplaats kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 5. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder uw account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder uw account).
 6. Het is niet toegestaan om Webplaats te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.


Betalingsvoorwaarden en voorwaarden account omzetting

 1. Voor de matching tool geschiedt de betaling na de gratis proefperiode van 2 maanden achteraf per maand per factuur die u per e-mail van ons ontvangt.
 2. Per gebruiker betaald u een maandelijks abonnementsprijs.
 3. Alle facturen dienen binnen 14 (veertien) dagen door u te worden voldaan.
 4. Diensten die opmaat voor u worden gebouwd, zoals websites, plugins, toevoeging software geschiedt, tenzij anders overeengekomen, in 2 termijnen van elk 50%:
 • 50% bij opdracht, met een betaaltermijn van 7 (zeven) dagen na factuurdatum;
 • 50% na oplevering, met een betaaltermijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 1. Trainingen, welke klassikaal worden georganiseerd, zullen vooraf door ons worden gefactureerd en door u moeten worden betaald. Webplaats verzorgt deze sessies op aanvraag.
 2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende hoge BTW tarief (thans 21%).
 3. Als er een betalingsachterstand is van 2 facturen dan wordt uw account of website tijdelijk afgesloten. U kunt dan contact met ons opnemen om uw account na betaling te activeren.
 4. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.


Opzeggingen

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw accounts en dienstverlening door Webplaats, u kunt alleen opzeggen in het “Account” gedeelte van uw eigen match omgeving. Een andere vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt.
 2. Op het moment dat u uw Webplaats-account opzegt, wordt het account (inclusief de betaling) direct stopgezet. Een betaald account is per dag opzegbaar.
 3. Al uw data wordt 3 maanden na het stopzetten van uw account of dienstverlening door ons verwijderd.
 4. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw facturen en eventuele informatie, ook na het opzeggen van uw account.


Aanpassingen van de dienst en prijzen

 1. Webplaats behoudt het recht om op elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in onze software.
 2. Webplaats behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk de software stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 3. Webplaats behoudt het recht om de software permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op https://www.Webplaats.nl.
 4. Webplaats behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van onze diensten door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd op www.Webplaats.nl.


Copyright en eigendom van content

 1. Webplaats zal nooit het eigendom claimen over uw content en/of materialen geplaatst op uw account en onderliggende accounts. Met andere woorden, uw data is en blijft altijd uw eigendom. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het opslaan van uw gegevens wanneer u uw account beëindigd.
 2. Door het plaatsen van materiaal (zoals afbeeldingen, logo’s, vacatures, persoonsgegevens, cv’s, video’s, vacatures, teksten etc.) geeft u Webplaats toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Webplaats en verbetering van de websites. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen en niet aan Webplaats gelieerde websites. Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.
 3. Webplaats heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Webplaats via één van haar andere websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.


Aansprakelijkheid

 1. Indien Webplaats aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Webplaats is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Webplaats is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Webplaats is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Webplaats is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Webplaats zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s).
 5. Webplaats is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.
 6. Webplaats is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Webplaats websites worden aangeboden.
 7. Webplaats is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
 8. Webplaats garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is.
 9. Webplaats garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.
 10. Webplaats garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
 11. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal bedrijf, uitzendbureaus, werkzoekenden). Webplaats is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Webplaats.


Vrijwaring

U vrijwaart Webplaats tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

 1. het gebruik van informatie op een of meerdere Webplaats websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
 2. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Webplaats en gerelateerde websites.


Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Webplaats partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Webplaats en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.


Overige voorwaarden

 1. Webplaats streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan Webplaats hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Webplaats gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van Webplaats.
 3. U zult Webplaats niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Webplaats.
 4. U zult geen delen van Webplaats in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Webplaats.
 5. U zult Webplaats niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).
 6. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Webplaats.

Webplaats streeft er naar, maar garandeert niet, dat: 1) Webplaats voldoet aan uw specifieke wensen, 2) Webplaats een correcte werking heeft, 3) fouten in Webplaats worden verbeterd.