Gebruikersvoorwaarden.

Webplaats B.V. bouwt software voor uitzendbureaus, hierin kunt u denken aan uitzendbureaus websites, matchtools, online urensystemen en vacaturesites. Deze overeenkomst is van toepassing op het moment dat u van onze producten gebruik maakt.

Bij vragen over ons Privacybeleid kunt u contact opnemen via info@webplaats.nl of schrijven naar Webplaats B.V., Kieler Bocht 15B, 9723JA te Groningen.

1. Definities

In deze Webplaats gebruikersovereenkomst gelden de volgende definities:

1.1 Software: alle software, website en applicaties door Webplaats beschikbaar gesteld.
1.2 Webplaats: de eigenaar en ontwikkelaar van de beschikbaar gestelde software.
1.3 Gebruiker: alle personen die gebruik maken van de software.


2. Functionaliteit
Webplaats

Indien de gebruiker voor de software de licentievergoeding heeft betaald en aan kan tonen dat de software, verwijtbaar slecht functioneert, dan zal Webplaats de licentievergoeding pro rato van de niet functionerende tijd terugbetalen, mits de gebruiker dit pro rato bedrag per mail claimt bij Webplaats. Pro rato verdeling van het te restitueren bedrag vindt plaats op basis van de datum van binnenkomst van de mail met het verzoek tot restitutie, waarop een rekening nummer vermeld staat.


3. Licentie

De licentie prijzen van de software staan op de website van: www.uitzendplaats.nl vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat de overeenkomst aangegaan wordt.


4. Opzegging

De software van Webplaats is op ieder moment opzegbaar. De maand waarin de dag van opzegging plaats vind zal de laatste facturatie maand zijn. Behalve bij gebruik name van de onlineUUR app, deze is ook opzegbaar zoals hierboven staat beschreven echter nadat de licentievergoeding van minimaal 2 jaren zijn betaald.


5. Aansprakelijkheid

Webplaats kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan door het gebruik van hun software. Aan getoonde informatie op de software kunnen door gebruikers van de software geen rechten worden ontleend.


6. Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendommen met betrekking tot de inhoud, vormgeving en auteursrechten berusten bij Webplaats. Software ontwikkeld door Webplaats mag nooit door derden gebruikt of doorverkocht worden.


7. Overige bepalingen

Op deze gebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan een bevoegd rechter in Nederland.